Pozor! Změny ve vydávání řidičských průkazů

Novelou zákona o silničním provozu dochází od 1. července ke změně ve vydávání řidičských průkazů (ŘP). Žadatelé mohou žádost o vydání ŘP podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště. K žádosti nemusí přikládat papírovou fotografii, tu budou pořizovat úředníci registru řidičů na místě nebo ji budou mít k dispozici z registrů Ministerstva vnitra.

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti. Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, lze mu vydat řidičský průkaz do pěti pracovních dnů.

Od 1. července se vlivem novelizace zákona mění správní poplatky. Za vydání nového ŘP je stanoven správní poplatek ve výši 200 korun, za vydání dokladu do pěti pracovních dnů zaplatí žadatel 700 korun. V ostatních případech zůstává poplatek nezměněn, stejně tak nutnost doložení standardní fotografie u požadavku na vyhotovení mezinárodního řidičského průkazu.

Platnost řidičských průkazů po 1. červenci zůstává i nadále pět let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, anebo deset let ode dne jeho vydání v ostatních případech. Jedná se o dobu administrativní platnosti, jejím uplynutím však nezaniká řidičské oprávnění.

Místní příslušnost však nadále zůstává podle místa trvalého bydliště tam, kde se bude i nadále řešit podmínění a omezení řidičského oprávnění (ŘO) a s tím spojené úkony, odnětí ŘO a s tím spojené náležitosti, vrácení ŘO, vrácení ŘP, odevzdání ŘP jeho držitelem z důvodu pozbytí a uložením zákazu řízení motorových vozidel, vedení údajů v informačním systému centrálního registru řidičů – záznam o přestupcích, bodovém hodnocení apod.