Co je to finanční analýza?

Ve světě financí se můžete setkat s mnohými pojmy, kupříkladu i s finanční analýzou. Kdy se však provádí, respektive k čemu je nám vůbec dobrá? Odborníci se shodují na tom, že tento finanční produkt je zapotřebí v okamžiku, kdy potřebujete zhodnotit finanční situaci některé své účetní jednotky. Nebo pokud se chcete dozvědět klíčové informace o svém hospodaření s penězi, i v tomto případě je možné finanční analýzu vytvořit. Či takto můžete zjistit, jestli jste vy nebo jiná účetní jednotka schopna dostát svým závazkům čili schopná je splácet. 

Vychází z účetních dat 

Stejně jako jiné druhy analýz, i tato musí vycházet z jistých podkladů. A těmi jsou účetní data, konkrétně účetní výkazy. Ty se sestavují jednou ročně, a to vždy při řádném sestavení účetní uzávěrky. Během roku se pak sestavují takzvané průběžné účetní výkazy, které informují, jak si účetní jednotka vlastně průběžně vede.  

Finanční analýza se sjednává ve dvou formách, a to externí a interní. Zatímco externí vychází pouze z veřejně dostupných informací, interní jsou pouze uvnitř účetní jednotky a nikdo do nich prakticky nevidí. 

Jaká konkrétní data jsou zapotřebí? 

Aby došlo k úspěšnému sestavení finanční analýzy, jsou zapotřebí účetní data. Otázkou je, co konkrétního je třeba mít po ruce. Kupříkladu je to rozvaha a výkaz zisků a ztrát, dále pak výkaz cash flow a samozřejmě výkaz o změnách vlastního kapitálu.  

Obecně platí, že účetní výkazy jsou vzájemně provázány, proto když se získá jedna informace, získá se většinou i druhá potřebná. 

Na základě zjištěných informací a získaných dokumentů se pak provádí ona analýza. Přistoupit se k ní může několika způsoby. Buďto se provádí analýza poměrových ukazatelů, mezi něž patří třeba zadluženost, likvidita, také rentabilita, využít lze i zcela jiný typ analýzy. I když neexistuje žádná přesně stanovená a doporučovaná metoda, můžeme se řídit ministerstvem průmyslu a obchodu, které zajišťuje jednotné postupy pro tvorbu finanční analýzy.